Program edukacji ekonomicznej młodzieży
szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

O projekcie

Zobacz także

Komiks ekonomiczny

Komiks ekonomiczny

Konkurs projektowy rozstrzygnięty!

Komisja Konkursowa, pracując i oceniając prace konkursowe przez blisko miesiąc, dokonała oceny projektów modelu biznesowego przedsięwzięcia w lokalnej społeczności. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrano 4 najlepsze prace oraz przyznano 2 wyróżnień. Oceniane były pomysłowość, ogólna wartość merytoryczna oraz możliwość realizacji pomysłu..

 

 

31.05.2017 Zobacz więcej

Zadania dla gmin

Jedną z najważniejszych ról w realizacji projektu "Na Własne Konto" pełni gmina. Bez jej aktywnego wsparcia i udziału, realizacja programu byłaby niemożliwa.

 

Do zadań gminy, realizujących projekt należy, m.in.:

 

1. Przeprowadzenie rekrutacji, w tym:

 • wskazanie i zgłoszenie szkoły,
 • rekrutacja uczniów do projektu - jedna grupa złożona z 15-25 osób,
 • oddelegowanie osoby koordynującej projekt z ramienia gminy,
 • uzyskanie oświadczeń rodziców/opiekunów uczniów uczestniczących w zajęciach, dotyczących zgody na: uczestnictwo w projekcie, przetwarzanie danych osobowych ucznia oraz wykorzystanie jego wizerunku na cele związane z promocją projektu.

 

 

2. Realizacja projektu, w tym:

 • wskazanie nauczyciela i jego zatrudnienie przy realizacji projektu,
 • umożliwienie nauczycielowi udziału w szkoleniu,
 • nieodpłatne udostępnienie odpowiedniej sali/sal do prowadzenia zajęć w ramach projektu  oraz pomocy w organizacji zajęć, m.in. umożliwienia bezpłatnego kopiowania/powielania dodatkowych materiałów dydaktycznych,
 • nieodpłatne użyczenie sali/sal z dostępem do Internetu na potrzeby realizacji zajęć,
 • zapewnienie wszystkim uczniom uczestniczącym w projekcie (Etap I i II), zamieszkałym poza miejscowością, w której będą prowadzone zajęcia, dowozu z i do miejsca zamieszkania (przed i po zajęciach), jak też na potrzeby ew. wyjazdów związanych z realizacją projektu (np. wycieczka do banku lub lokalnego przedsiębiorcy),
 • wskazanie miejsca zakwaterowania studenta, który będzie wspomagał pracę nauczyciela w okresie realizacji I etapu projektu oraz zorganizowanie dla studenta dowozu na zajęcia w przypadku, gdy miejsce zakwaterowania będzie w znacznej odległości od szkoły,
 • wsparcie nauczyciela w organizacji wizyty w banku i do przedsiębiorcy, wynikających z realizacji zajęć w ferie zimowe.

 

 

3. Promocja i podsumowanie projektu, w tym:

 • zamieszczenie na swojej stronie internetowej realizacji projektu „Na własne konto" oraz powiadomienie lokalnych środków masowego przekazu o udziale w tym projekcie,
 • terminowe przekazywanie wynagrodzenia nauczycielowi,
 • sporządzenie i przesłanie do Fundacji sprawozdania z realizacji projektu.


Dokumenty do pobrania dla gmin: